مدل رتبه بندی IMI-RateElevate (روش شناسی)

​ با توجه به ماهيت فعاليت شركت‌هاي طراحی و مونتاژ آسانسور كه در آن پنج فرايند فروش، طراحی، تدارک، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش  انجام مي‌شود، ارزيابي اين شركت‌ها بايستي بر اساس مدلي صورت ‌گيرد كه نشانگر توانمندي اين شركت ها در مديريت اين فرايندها و  توانمندي مديريت بسترهای مناسب و متناسب مدیریتی جهت يكپارچه سازي آنها باشد.

1.png

​مدل رتبه‌بندي IMI-RateElevate

این مدل داراي دو سطح به‌شرح زير است:

1. توانمندی عمومی مدیریت شامل معیارهای توان مالی شرکت، ساختار سازمانی، عملكرد شرکت در انجام پروژه‌ها و ... است. این معیار به‌عنوان هسته بسترسازي و يكپارچه سازي فرایندها در نظر گرفته می‌­شود.

2. توانمندی مدیریت تخصصي شامل پنج معیار اصلی است: فروش، طراحی، تدارک، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش. هر یک از این زیرمعیارها با شاحص‌های رويه‌ها و استانداردهاي اجرا، نيروي انساني، تجهيزات خاص و  ... مورد‌ارزیابی قرار می­‌گیرد.


نتیجه ارزیابی و گواهینامه رتبه شرکت در سه سطح : کوتاه مرتبه، میان مرتبه و بلندمرتبه و در هر سطح به صورت نشان یک ستاره (*)، دو ستاره (**) و سه ستاره (***)  ارائه می شود.

RankTable.png

« تکمیل فرم خوداظهاری و مراحل و فرآیند ارزیابی برای هر یک از سه رده یکسان انجام می‌شود. با تناسب ضریب وزنی معیارها-شاخص‌ها و الزام وجود امتیاز خاص برای برخی شاخصه‌های ویژه در رده‌های بالاتر، توانمندی یک شرکت در رده‌ها مشخص می‌شود. رتبه شرکت و گواهینامه می‌تواند ،بنا به درخواست شرکت، در هر یک از سه رده اعلام گردد.​ »


معیارهای موردسنجش در رتبه‌بندي IMI-RateElevate

مدل رتبه بندی شامل 6 معیار اصلی در دو سطح عمومی مدیریت و مدیریت تخصصی است، که  با تعریف 37 زیرمعیار و حدود 135 شاخص  اقدام به ارزیابی یک شرکت طراحی و مونتاژ می‌نماید.

Level_01.png​​


Measure_Page_01.png

Measure_Page_02.png

Measure_Page_03.png

Measure_Page_04.png

Measure_Page_05.png

Measure_Page_06.png

Measure_Page_07.png

Measure_Page_08.png

Measure_Page_09.png

Measure_Page_10.png