نحوه تخصیص امتیاز،شرکتها ی درحال رتبه‌بندی

نحوه تخصیص رتبه شرکت های طراحی و مونتاژ آسانسور:
بلندمرتبه:
​​​High-rise.png
میان مرتبه:
Mid-rise.png
کوتاه مرتبه:
Low-rise.png

لیست شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور​:
​​نام شرکت​نام مدیرعامل و مدیران ​ارشد​محل ثبت​وضعیت ث​بت نام​وضعیت حضور در ارزیابی​نتیجه و رتبه شرکت
​شرکت فنی مهندسی بنیانگزاران شاهوار​شاهرود​ثبت نام اولیه
​شرکت مهندسی نوآوران آسانسور و پله برقی​قمثبت نام اولیه
​شرکت شتاب فناور​تهرانتکمیل اظهارنامه​
​شرکت ره سازان آسانبر کیهان​تهرانثبت نام اولیه
​شرکت اطلس نیرو یزدیزد
تکمیل اظهارنامه​
​شرکت آریا آسانبر مهر اوج​مشهدثبت نام اولیه
​شرکت ​پارتیان آسانبر پیشرو ​خراسان رضوی (مشهد)ثبت نام اولیه
​شرکت بام بران توس​خراسان رضوی (مشهد)ثبت نام اولیه
​شرکت اوج پیمان سپهر​تهرانثبت نام اولیه
​شرکت یگان آسانبر شرق​تهرانثبت نام اولیه
​شرکت اوج پیمای آذر​​تهرانمعوق​
​شرکت مهندسی راه یاب زرفام​​تهرانثبت نام اولیه
​شرکت مهندسی طنین مه کار البرز​البرزثبت نام اولیه