نمایشگر تصویر ‭[2]‬

 نمایشگر تصویر ‭[1]‬

 نحوه تخصیص امتیاز،شرکتها ی درحال رتبه‌بندی

رتبه شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور​:
​​نام شرکت​نام هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد​محل ثبت​نتیجه و رتبه شرکت
​گواهینامه‌های
تحویل داده شده
آسمان آسانبر خایدالو

تاریخ اعتبار گواهینامه:
1401/12/20
​جناب آقای  خشایار بهادری طولابی
سرکارخانم اعظم سپه وند
سرکارخانم زینب سپه وند
​لرستانرده میان‌مرتبه
نشان سه‌ستاره
*** M

امتیاز​
55.05

(امتیاز 75.5 در رده میان‌مرتبه)سباآسانبر

تاریخ اعتبار گواهینامه:
 1401
/07/01
​​
جناب آقای موسی  نظربیگی

جناب آقای حمیدرضا شاه محمدیرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز​
92​.53


​شرکت اطلس تک

تاریخ اعتبار گواهینامه: 1401/02/08
جناب آقای پرویز متقی​

جناب آقای مهدی متقی


جناب آقای مسعود متقی


جناب آقای ابوالفضل میری
تهرانرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
82.75

شرکت هرو آسانبر ملل

تاریخ اعتبار گواهینامه: 1401/04/08
خانم مهنار فخرموسوی

آقای محسن نظمی

خانم پری نظمی


انرده ​میان‌مرتبه
نشان دوستاره
** M

امتیاز
55/02

نگ

 اعتبار گواهینامه: 1401/04/08


ی

جناب آقای قاسم رحمانی

سركار خانم نيرالسادات پيراه
ش
تهرانبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز​
75.28

بریز​جناب آقای محمد ندائی شنگه

جناب آقاي حيدر خداداده شنگل

جناب آقای مجید ندائی شنگه
 تبریزرده
نشان سه‌ستاره

** H

امتیاز​
72.37
نا

خانم زهرا گلشن

جناب آقاي پويا آزادي

جناب آقاي پوريا آزادي
اصفهان
رده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
** H

امتیاز​
71.83


بیوکونگ تکنیک آسانبرخراسان رضویرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
76.04یز
​​جناب آقای مهدی صابری
جناب آقای احد صابری
جناب آقای صمد صابری
جناب آقای رسول صابری

رده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
77.02


شرکت  ایساتیس آسانبر
دی
جناب آقای محمود یاوری
تهرانرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
79.89


تبه :
High-rise.png
رده میان مرتبه:
Mid-rise.png
رده کوتاه مرتبه:
Low-rise.png