نحوه تخصیص امتیاز،شرکتها ی درحال رتبه‌بندی

رتبه شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور​:
​​نام شرکت​نام هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد​محل ثبت​نتیجه و رتبه شرکت
گواهینامه‌های
تحویل داده شده
شرکت بیو گونگ تکنیک آسانبر​​جناب آقای مهرداد خشنودی کیسمی

مشهد​رده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
76.04
asanbar-1.jpg
asanbar-2.jpg
​شرکت مهندسی سبا‌آسانبر​جناب آقای حمیدرضا  شاه محمدی
جناب آقای شهرام  بهروز
جناب آقای موسی  نظربیگی​
تهران​رده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز​
92.53
SabaAsanbar_01_H01_3star.jpg​​

​شرکت اطلس تکجناب آقای پرویز متقی​
جناب آقای مهدی متقی
جناب آقای مسعود متقی
جناب آقای ابوالفضل میری
​تهران​رده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
82.75تاریخ اعتبار گواهینامه: 1398/11/01
شرکت  ایساتیس آسانبر​جناب آقای مسعود سعیدی
ی
جناب آقای محمود یاوری
جناب آقای محمدحسین جمشیدپور
تهرانرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
79.89


بریز​جناب آقای مهدی صابری
جناب آقای احد صابری
جناب آقای صمد صابری
جناب آقای رسول صابری
تبریزرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
77.02
​شرکت اطلس تکرده میان مرتبه
نشان سه‌ستاره‌ونیم
**​** M

​شرکت اطلس تکرده کوتاه مرتبه
نشان سه‌ستاره
*** L​​
​شرکت مهندسی سبا‌آسانبر​​رده میان مرتبه
نشان سه‌ستاره‌ونیم
**​** M
​شرکت مهندسی سبا‌آسانبررده کوتاه مرتبه
نشان سه‌ستاره
*** L​​

و
ر:
ه:
​​​High-rise.png
میان مرتبه:
Mid-rise.png
کوتاه مرتبه:
Low-rise.png