نحوه تخصیص امتیاز،شرکتها ی درحال رتبه‌بندی

رتبه شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور​:
​​نام شرکت​نام هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد​محل ثبت​نتیجه و رتبه شرکت
گواهینامه‌های
تحویل داده شده
​شرکت اطلس تکجناب آقای پرویز متقی​
جناب آقای مهدی متقی
جناب آقای مسعود متقی
جناب آقای ابوالفضل میری
​تهران​رده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H
تاریخ اعتبار گواهینامه: 1398/11/01
رده میان مرتبه
نشان سه‌ستاره‌ونیم
**​** M

رده کوتاه مرتبه
نشان سه‌ستاره
*** L​​

نحوه تخصیص رتب​ه شرکت های طراحی و مونتاژ آسانسور:
بلندمرتبه:
​​​High-rise.png
میان مرتبه:
Mid-rise.png
کوتاه مرتبه:
Low-rise.png