نمایشگر تصویر

 نحوه تخصیص امتیاز،شرکتها ی درحال رتبه‌بندی

رتبه شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور​:
​​نام شرکت​نام هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد​محل ثبت​نتیجه و رتبه شرکت
​گواهینامه‌های
تحویل داده شده
​شرکت اطلس تک

تاریخ اعتبار گواهینامه: 1401/02/08
جناب آقای پرویز متقی​
جناب آقای مهدی متقی
جناب آقای مسعود متقی
جناب آقای ابوالفضل میری
تهرانرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
82.75
Atlastech_H_1399.jpg
شرکت هرو آسانبر ملل

تاریخ اعتبار گواهینامه: 1401/04/08
خانم مهناز فخر موس
وی
آقای محسن نظمی
خانم پری نظمی

رده ​میان‌مرتبه
نشان دوستاره
** M

امتیاز
55/02
HeroAsanbar_M_1399.jpgHeroAsanbar_02_M02b_2.5star.jpg
شركت آرمان مانگ​


جناب آقاي رحمت اله رحماني
سركار خانم نيرالسادات پيراهش
جناب آقای قاسم رحمانی
تهرانرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز​
75.28
arman.jpgarman2.jpg
شرکت اوج رسان تبریز​جناب آقاي حيدر خداداده شنگل
جناب آقاي مجيد ندائي شنگل
​تبريزرده
نشان سه‌ستاره

** H

امتیاز​
72.37
oj-tabriz.jpg

oj-2.jpg
شرکت عرش پیمای اسپاداناخانم زهرا گلشن
جناب آقاي پويا آزادي
جناب آقاي پوريا آزادي
اصفهان
رده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
** H

امتیاز​
71.83
espadana.jpg
espadana2.jpg
شرکت بیوکونگ تکنیک آسانسور​خراسان رضویرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
76.04
asanbar-1.jpgasanbar-2.jpg
شرکت آپادانا آسانبر تبریز​جناب آقای مهدی صابری
جناب آقای احد صابری
جناب آقای صمد صابری
جناب آقای رسول صابری
آذربایجان شرقیرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
77.02

شرکت مهندسی سبا آسانبرجناب آقای شهرام  بهروز
جناب آقای موسی  نظربیگی
تهرانرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز​
92.53
SabaAsanbar_01_H01_3star.jpg

شرکت  ایساتیس آسانبر
​جناب آقای مسعود سعیدی
جناب آقای محمود یاوری
تهرانرده بلندمرتبه
نشان سه‌ستاره
*** H

امتیاز
79.89


رده بلندمرتبه:
​​​High-rise.png
رده میان مرتبه:
Mid-rise.png
رده کوتاه مرتبه:
Low-rise.png